ونزوئلا12

آیینه عبرت برای کشورهای نفتخیز

آوا مهرگانی: نحسی منابع طبیعی گریبان ونزوئلا را گرفت و این باید درس عبرتی برای اقتصاد نسبتا پوپولیستی ایران و برخی کشورهای نفتخیزی باشد که هنوز گمان می کنند با سیاست تزریق پول نفت به کالبد جامعه می ت...