خادمی

به زنگنه نقد دارم اما او را در زمره مدیران قوی کشور می دانم...

هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به عملکرد آقای زنگنه نقدهای جدی دارم، عملکرد وزارت نفت در چهارسال گذشته قابل قبول نیست زیرا نتوانست هیچ پروژه جدید توسعه‌ای را شروع کند و همان پر...