شهنازی زاده098

آزادگان در انتظار روز موعود

سمانه اعرابی: انعقاد رسمی قرارداد توسعه فاز یازده میدان پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه، چشم ناظران جهانی تحولات نفت را به کشورمان معطوف کرد، اکنون همه در انتظار ...