علی خرم

نفت و گاز عامل روابط خصمانه در منطقه خلیج فارس...

حفاظت از منافع ملي در تعامل با ساير كشورها اصلي‌ترين رسالت سياست‌خارجي است. منافعي كه بي‌گمان بخش قابل توجهي از آن اقتصادي است. از همين رو انتظار مي‌رود كه دولت‌ها در چارچوب مناسبات بين‌المللي توجه‌ ...