کرونا

دومینوی بحران کرونا و ترس مرگ  

چین به عنوان یکی از بزرگترین خریداران نفتی در شرایط فعلی با کم شدن سفرها روبرو شده و اگر مقامات چینی نتوانند روال فعلی را مدیریت کنند، نه تنها قیمت نفت که اقلام و موارد دیگر هم با کاهش قیمت و بحران ر...