سروشی

سروشی:زنگنه را بخاطر اشرافش بر صنعت نفت و سرعت در تصمیم گیری ها ستایش ...

بهمن سروشی از مدیران خوشنام صنعت نفت است ، او سالهای متمادی مسئولیت مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران را بر عهده داشت و به گواه همکارانش یکی از دقیق ترین و بی حاشیه ترین مدیران این صنعت در...