عکس برای صفحه 3 جدید

راه دشوار جدال با پوپولیسم

در پشت دعواهایی که صورتش با استیضاح و سئوال و این قبیل مسائل جلوه می کند یک دعوای عمیق تر فکری بر سر چگونگی نگاه حکمرانی ایرانی به جهان در جریان است، من پیش بینی از نتیجه استیضاح آقای زنگنه نمی توان...