2050509

سنگربانی متن از جان و مال مردم جنوب غرب خوزستان/بسیج برای مقابله با بز...

سرزمین انرژی/ ا امروز دوشنبه 12 فروردین ماه هشچ مشکلی در وضعیت تولید میدان نفتی آزادگان و سایر مناطق نیست، و هم اکنون هم تولید 330 هزار بشکه نفت در روز از میادین غرب کارون در حال انجام است با این حال...