گاز ترکمنستان

بیم ها و امیدهای صنعت گاز ترکمنستان

در شرایط کنونی، ترکمن ها تنها 35 میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر می کنند که بخشی از آن نیز صرف بازپرداخت بدهی های آنان می شود. همچنین در یک دهه فرارو، احتمالا شاهد عملیاتی شدن هیچ پروژه دیگر صادرات ...